KESUKARELAWAN

Kepimpinan dan Komuniti

 

About Course

Kursus ini memberi pendedahan kepada mahasiswa mengenai prinsip- prinsip kepimpinan dalam mengurus aktiviti kemasyarakatan melalui kegiatan kelab dan persatuan.

Budi penyayang

 

About Course

Kursus ini akan mendedahkan mahasiswa dengan program kemasyarakatan, kebajikan dan kesedaran. Mahasiswa juga akan diajar mengenai ciri-ciri kepimpinan dalam menguruskan sesebuah program.

Sains Kesukarelawan

 

About Course

Kursus ini memberi pendedahan mengenai pengetahuan asas sains kesukarelawanan dan pelaksanaan terhadap aktiviti kesukarelawanan serta takrifan kesukarelawanan, persiapan diri, isu keselamatan dan kesihatan serta pembangunan mental dan semangat sukarela.

Pengurusan bencana

 

About Course

Kursus ini memberi pendedahan kepada mahasiswa berkaitan takrifan pengurusan bencana, persiapan diri, isu keselamatan dan kesihatan, persiapan mental dan fizikal.

Pembangunan belia

 

About Course

Kursus ini membincangkan isu-isu berkaitan pembangunan belia di Malaysia yang meliputi Dasar dan Konsep Umum berkaitan Pembangunan Belia, Pembangunan Pergerakan Belia Malaysia dan Kepimpinan dan Pembangunan Sahsiah.

Komuniti Lestari

 

About Course

Kursus ini merupakan satu program perkhidmatan komuniti selama tiga hari di kampung yang dipilih menjadi teras program. Mahasiswa akan diberi pengenalan asas dalam teori matematik dan aplikasinya dalam aktiviti kehidupan/masalah sebenar.

UTM Khidmat dan Pembelajaran

 

About Course

Kursus ini memberi pendedahan kepada mahasiswa tentang kemahiran belajar (membaca, mengira dan menulis) dan isu-isu sosial dalam pembangunan motivasi diri untuk mencapai kejayaan serta mahasiswa dapat berkongsi pengetahuan dengan komuniti.

Pembangunana Karektor dan Etiket Sosial

 

About Course

Kursus ini akan memberi pendedahan kepada mahasiswa mengenai kepentingan etika dan protokol dalam kehidupan seharian. Di samping itu juga, mahasiswa akan dididik untuk mengamalkan teknik atau amalan yang betul dalam protokal. Mahasiswa akan diajar dalam bentuk amali iaitu dengan berhadapan dengan situasi sebenar.

Pendidikan Lestari dalam Komuniti

 

About Course

Kursus ini menggabungkan aktiviti dan projek khidmat komuniti berkaitan konsep lestari dalam kehidupan seharian yang melibatkan aktiviti mahasiswa dalam memberi pendidikan dan kemahiran mengaplikasikan konsep lestari kepada komuniti.

Pendidikan Pencegahan Dadah

 

About Course

Kursus ini membincangkan pengetahuan asas Pendidikan Pencegahan Dadah dalam konsep HIDUP PENUH ERTI yang merangkumi aspek-aspek keselamatan, kesihatan, pergaulan dan perundangan  khususnya pengetahuan pendidikan pencegahan dadah, jenis-jenis dadah, kesan/akibat pengambilan najis dadah kepada manusia, penguatkuasaan undang-undang, profil seorang penagih dan bekas penagih, proses pemulihan/rawatan dan pelaksanaan terhadap aktiviti pendidikan pencegahan dan penerangan . Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar berkaitan takrifan gejala sosial, persiapan diri, isu keselamatan dan kesihatan, serta pembangunan mental.

Kursus ini dijalankan dengan pendekatan pembelajaran servis yang mana pelajar perlu mempraktikan pengetahuan pendidikan pencegahan dadah dengan menjalankan projek pembangunan komuniti dalam skop yang bersesuaian. Disamping itu, pelajar perlu mempamerkan kemahiran boleh berkomunikasi dengan baik dan pengucapan awam semasa kerja secara berpasukan dalam melaksanakan sesuatu projek sukarelawan dan khidmat komuniti. Pelajar dijangka dapat memperolehi pengamalan secara praktikal berkaitan aktiviti tersebut dengan memberi maklum balas kepada isu komuniti setempat. Pelajar juga boleh memberi maklumat kepada masyarakat di luar tentang bahaya najis dadah melalui edaran flyers, ceramah dan sebagainya dengan mengadakan projek khidmat komuniti bersama agensi-agensi kerajaan yang berkaitan.

Pengurusan Masjid dan Pembangunan Komuniti

 

About Course

Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar mengenai kemahiran bekerja secara berkumpulan, kemahiran kepimpinan, pembelajaran sepanjang hayat dan kemahiran beretika. Kesemua kemahiran ini akan dibina melalui pembelajaran pengurusan masjid dan pembangunan komuniti. Pembelajaran sepanjang hayat yang meliputi pengurusan diri dan kepimpinan dalam masyarakat; organisasi masjid dan pengurusan kewangan;. Kemahiran bekerja secara berkumpulan dan kemahiran kepimpinan melalui projek khidmat komuniti berkenaan pengurusan aktiviti masjid meliputi pengurusan imam bilal, pengurusan jenazah, penyembelihan korban dan akikah, serta majlis-majlis rasmi Pelajar akan memindahkan ilmu yang telah dipelajari kepada komuniti melalui aktiviti yang dijalankan. Projek dalam pembelajaran servis ini akan dapat membina kemahiran kepimpinan dan bekerja secara berkumpulan juga menerapkan etika dan professional semasa menjalankan aktiviti bersama pelajar dan komuniti.

Penyelenggaraan Kenderaan Automotif

 

About Course

Kursus ini bertujuan memberi pendedahan, pengetahuan dan kemahiran kepada pelajar berkaitan Asas Penyelenggaraan Kenderaan. Kursus ini meliputi pengenalan kepada sistem-sistem penting, penyelenggaraan & servis berkala juga mengenalpasti dan membaiki kerosakan. Pelajar turut akan didedahkan kepada kaedah Pemanduan Berhemah dan Selamat (Self Defense Driving) yang dapat mengurangkan risiko kemalangan & kerosakan kenderaan serta mengelakkan penipuan di pusat-pusat servis kenderaan. Selain itu, kursus ini juga akan mendedahkan pelajar berkenaan kepentingan sikap kerjasama, kebolehan komunikasi dan pendedahan kepada kefahaman keusahawanan berkaitan untuk menafaat komuniti.

Eksplorasi Maklumat

 

About Course

Kursus ini memberi pendedahan terhadap kemahiran dan pengetahuan pencarian maklumat yang meliputi pelbagai sumber bahan cetak dan bahan elektronik. Ia meliputi aspek teori (Pengenalan dan Kaedah Pencarian Maklumat) dan teknikal (Amali Pemprosesan dan Pengurusan Bahan di Perpustakaan). Asas kemahiran ini akan dipelajari oleh pelajar secara praktikal melalui latihan yang ditetapkan. Kemahiran pencarian maklumat ini membina kemahiran pelajar untuk lebih efektif dan sistematik dalam pencarian maklumat dan bahan yang meliputi bahan cetak dan bahan elektronik yang disediakan di perpustakaan bagi proses pembelajaran pelajar secara amnya.  Pelajar juga dapat menerapkan budaya pendidikan sepanjang hayat serta membina keyakinan diri dalam memperoleh ilmu dan maklumat. Kursus ini digabungkan bersama elemen libatsama komuniti (University Community Engagement (UCE)) melalui kaedah pembelajaran servis. Pelajar akan diberi pendedahan berkaitan proses pembelajaran servis dan integrasi. Pelajar dikehendaki melaksanakan aktiviti seperti klinik, seminar atau lain-lain aktiviti yang berkaitan berkaitan dengan kursus ini untuk berkongsi pengetahuan bersama komuniti. Oleh itu, pelajar boleh mempraktikkan pengetahuan mereka dan kemahiran bermasyarakat serta menunjukan kebolehan bekerja secara berkumpulan dan kemahiran komunikasi melalui     pelaksanaan program. Di akhir kursus, pelajar dijangka dapat memperolehi  pengalaman mengurus aktiviti berkaitan subjek seterusnya mengaplikaskannya bagi membimbing komuniti setempat.

CERDIK KEWANGAN

 

About Course

Kursus ini secara khususnya adalah untuk membina kemahiran bekerja secara berkumpulan dan kepimpinan, kemahiran kebolehsuaian, kesarjanaan dan warga global pelajar. Kesemua kemahiran ini akan dibina melalui tugasan yang ditetapkan di dalam kursus ini. Kesarjanaan pelajar akan diukur melalui pengembangan ilmu berkenaan konsep asas dan matlamat kewangan peribadi merangkumi pengurusan risiko kewangan individu, perancangan cukai dan zakat individu.

Kemahiran bekerja secara berkumpulan dan kemahiran kepimpinan juga diukur melalui projek praktikal dalam merangka matlamat kewangan peribadi dan kajian kes kedudukan dan matlamat kewangan individu lain serta penganjuran beberapa program masyarakat seperti Seminar Perancangan Kewangan, Seminar Perancangan Kewangan Persaraan, dan Seminar Asas Pelaburan.

Akhir sekali, kursus ini juga menerapkan experiental learning melalui program pembelajaran servis. Pelajar akan memindahkan ilmu yang telah dipelajari kepada komuniti melalui program-program yang akan dijalankan tersebut. Projek dalam pembelajaran servis ini bukan sahaja akan membina kemahiran kepimpinan dan bekerja secara berkumpulan, malahan menerapkan kemahiran kebolehsuaiandanwarga global yang professional semasa menjalankan aktiviti bersama rakan dan komuniti.

UTM dan Khidmat Komuniti

 

Elektif Inovasi dan Kreativiti

 

SCHOOL OF UNDERGRADUATE STUDIES ©2024